مدارک جهت تمدید پروانه کسب

مدارک جهت تمدید پروانه کسب

  1. اصل پروانه کسب
  2. اصل کارت مباشرت (جهت آن دسته از متقاضیانی که پروانه کسبشان با مباشر صادر گردیده است)
  3. کدرهگیری دارایی بنام متقاضی با نشانی و کدپستی صحیح واحد صنفی
  4. اصل شناسنامه متقاضی
  5. اصل کارت ملی متقاضی
  6. یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط به متقاضی)
  7. تاییدیه کدپستی واحد صنفی با نشانی صحیح از اداره پست واحد صنفی

مطلب پیشنهادی

بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱

**بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱** دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای …