مدارک جهت تقاضا پروانه کسب

مدارک جهت اخذ پروانه کسب اصل هرگونه قرار داد عادی یا رسمی به نام متقاضی فتوکپی سند ملک یا سند اجاره رسمی قبلی ( در صورت مالک بودن متقاضی ، ارائه اصل و کپی (سند مالکیت و بنچاق ) نیز الزامی می باشد ) اصل شناسنامه اصل کارت پایان خدمت …

توضیحات بیشتر »