بخش آموزش

آموزش بنا بر اعلام روابط عمومی اتحادیه صنف تریکو خرازی، دانش بنیان شدن تمامی فعالیتها در عصر امروز که از آن به عصردانش و آگاهی یاد می شود، یک ضرورت غیر قابل انکار است. این ضرورت در اتحادیه کشوری صنف تریکوخرازی به شکل جدیمورد توجه قرار گرفته است و ، …

توضیحات بیشتر »