شرایط فروش فوق العاده و حراج

         

شرایط فروش فوق العاده و حراج

هر واحد صنفی قبل از حراج و یا فروش فوق العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز توسط صاحب پروانه کسب به اتحادیه ذیربط تسلیم نماید.

الف- تصویر پروانه کسب معتبر.

ب- فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج.

ج- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کالا.

د- فهرست قیمت کالاهای مورد نظر در حالت فروش عادی و با احتساب تخفیف.

دانلود فرم حراج و فوق العاده

مطلب پیشنهادی

اهمیت اخذ شناسه یکتا