اعضای هیأت مدیره

محسن صمدیه لباف


سمت: ریاست

حسن اخوان صفائي


سمت: نائب رئیس اول

c3

وحید نژادتبریزی


سمت: نائب رئیس دوم

C1A3FE59-3723-49F8-8872-D7E8EC533A08

یاسمن منعمی


سمت: دبیر

c4

مجید بنیانیان


سمت: خزانه دار

c1

هادی حاج آقا معمار


سمت: عضو هیات رئیسه

رسول رمضانپور

سمت: عضو هیات رئیسه

c5

مجید یزدانی


سمت: بازرس